Szabályzat

REGULAMENT

de funcţionare şi de ordine interioară a Sălii de sport din comuna Lăzarea, judeţul Harghita

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Regulamentul de funcţionare şi de ordine interioară a Sălii de sport din comuna Lăzarea, denumit în continuare regulament cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea Sălii de sport în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru administratorul sălii de sport, pentru personalul de îngrijire şi de curăţenie, pentru profesori, elevi, părinţi, spectatori, şi orice alte persoane care vin în contact cu sala de sport.

Art.3. Sala de sport face parte din domeniul public al comunei Lăzarea.

Art.4. (1) Sala de sport este destinată în principal asigurării logistice a activităţilor de educaţie fizică şi sport, denumite în continuare activităţi de bază.

(2) În sala de sport se pot practica următoarele sporturi: handbal, volei, fotbal,baschet, tenis, dans sportiv, tenis de masa, lupte libere, judo, box, gimnastica, badminton,

(3) În mod excepţional, cu aprobarea specială a Primarului, în incinta sălii de sport se pot organiza şi alte activităţi de interes public, cum ar fii: spectacole, concerte, seminarii, congrese, ect. cu conditia asigurarii  protectiei suprafetei de joc.

Art.5. Obiectivele  funcţionării sălii de sport sunt:

a)      deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza comunei în realizarea procesului didactic (ore de educaţie fizică, antrenamente), conform unui orar prestabilit, precum şi desfăşurarea unor competiţii sportive de interes local, judeţean sau naţional.

b)      deservirea activităţilor în interesul comunităţii, aprobate de Primarul comunei Lăzarea.  si de Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Lăzarea.

c)      sprijinirea activităţii cluburilor şi asociaţiilor sportive din Lazarea

d)     în perioadele rămase neacoperite de activităţile menţionate la lit. a, b şi c, sala de sport poate fi dată în folosinţă pentru deservirea cerinţelor de practicare a sporturilor, în condiţiile stabilite de prezentul regulament.

CAPITOLUL II – ADMINISTRAREA SĂLII DE SPORT

Art.6. Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vedereadesfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice sălii de sport se va face de către administratorul desemnat in urma unei examen de concurs .

În acest sens, Primarul comunei Lăzarea in urma rezultatului de examan de concurs va desemna prin dispoziţie  persoana castigatoare, responsabilă cu administrarea sălii de sport. Atribuţiile acesteia vor fi desemnate prin fişa postului, întocmită în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament.

Art.7. Toate activităţile desfăşurate în sala de sport vor fi coordonate şi controlate de persoana responsabilă cu administrarea acesteia, împuternicită prin dispoziţia Primarului.

Art.8. Persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport va răspunde de:

a)      gestionarea inventarului sălii de sport

b)      folosirea eficientă şi în conformitate cu prezentul regulament a sălii, anexelor şi materialelor din dotare

c)      respectarea programului de lucru şi a orarului în sala de sport

d)     respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament de către utilizatori

e)      respectarea normelor de prevenire şi de stingere a incendiilor, a normelor de protecţia muncii

f)       completarea la timp a documentaţiei sălii ( orarul sălii, registrul de evidenţă, inventarul sălii, procesele verbale de predare – primire, fişele de protecţia muncii şi P.S.I, rapoarte de activitate la solicitarea Primarului, alte documente în conformitate cu legislaţia în vigoare)

g)      mentinerea ordinei, cureteniei, atat in sala de sport cat si in curtea acestuia

h)      emiterea actelor de contabilitate (facturi, chitante) pentru cei care folosesc sala

Art.9. Îndatoririle persoanei responsabile cu administrarea sălii de sport sunt:

a)      asigurarea funcţionării sălii de sport, a anexelor, a materialelor, a aparatelor şi a mijloacelor din dotare

b)      întocmirea, afişarea şi respectarea orarului sălii care prealabil este vizet de catre primarul Comunei Lazarea. Un exemplar din orar lunar  va fi depus la secretariatul primariei.

c)      întocmirea şi semnarea proceselor verbale de predare – preluare a sălii, cu profesorii de educaţie fizică şi reprezentanţii utilizatorilor

d)     asigurarea condiţiilor de protecţia muncii şi P.S.I

e)      publicarea către utilizatori a prevederilor normelor de protecţia muncii, P.S.I şi a celor prevăzute de prezentul regulament

f)       constatarea producerii pagubelor şi stricăciunilor, identificarea autorilor şi solicitarea remedierii acestora de către producători

g)      completarea la timp a documentelor prevăzute la art.8, lit. f din regulament

h)      coordonarea şi controlul acivităţii personalului de îngrijire şi de curăţenie

i)        participarea activă la organizarea unor programe, concursuri şi competiţii sportive la care este solicitat de către Consiliul Local sau Primăria comunei

j)        participarea la elaborarea bugetului alocat pentru dezvoltarea, funcţionarea şi întreţinerea sălii de sport

k)      încheierea contractelor de închiriere cu solicitanţii pentru desfăşurarea de activităţi sportive

l)        loialitate faţă de locul de muncă

m)    păstrarea secretului de serviciu

n)      interesul pentru o muncă de calitate

o)      verifica zilnic  starea techica a instalatiilor de apa,  canalizare, curent slab si de iluminat

p)      alte atribuţii cu care este însărcinat verbal sau în scris de Consiliul Local sau de primarul comunei Lăzarea.

Art.10. Drepturile persoanei responsabile cu administrarea sălii de sport sunt:

a)      cele prevăzute în contractul individual de muncă şi de legislaţia în vigoare

b)      controlul şi evaluarea tuturor activităţilor desfăşurate în sală

c)      eliminarea din sală a persoanelor care nu respectă legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului regulament

Art.11. Programul de lucru al administratorului sălii de sport este conform fişei postului şi a orarului de funcţionare.

Art.12. În absenţa administratorului (in cazul concediului de odihna si ordin de delegatie) se va desemna în scris o altă persoană responsabilă de funcţionarea sălii, de către  Primarul comunei.

Persoana desemnată va răspunde de inventarul sălii de sport, de respectarea orarului de funcţionare şi a prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL III – ORARUL DE FUNCŢIONARE A SĂLII DE SPORT

Art. 13. Orarul de funcţionare va fi întocmit lunar de către administratorul sălii de sport, prin comun acord cu solicitanţii şi va fi afişat la sfarsitul lunii pentru luna viitoare.

La întocmirea orarului de vor lua în considerare următoarele:

a)      sala de sport va funcţiona zilnic între orele 7,30 – 22,30

b)      programarea competiţiilor sportive şcolare cu caracter local, zonal, judeţean sau naţional

c)      în zilele de şcoală, între orele 7,30 – 16,00 în mod prioritar se vor desfăşura orele de educaţie fizică şi activităţi sportive şcolare, conform orarului prestabilit de comun acord cu conducerea scolii.

d)     în zilele de lucru, între orele 16,00 – 18,00, în mod prioritar, se vor programa activităţile cluburilor şi asociaţiilor sportive de pe raza comunei Lăzarea

e)      cadrele didactice şi antrenorii care desfăşoară activităţi în sala de sport, pe perioada activităţii răspund de: păstrarea funcţionalităţii sălii, a anexelor, a aparatelor şi mijloacelor din dotare, de curatenie,de integritatea instalatiilor, de respectarea de către elevi şi sportivi a prevederilor prezentului regulament, a normelor legale în vigoare, de etică şi conduită socială

f)       în orele rămase neacoperite de activităţile prevăzute la lit. b, c, d ale prezentului articol, sala de sport şi anexele se pot dat în folosinţă pentru practicarea activităţilor sportive prevăzute la art. 4 alin. (2) din prezentul regulament, activităţi pentru care se vor percepe taxe de utilizare. Aceste activităţi se vor programa în zilele de luni – vineri, între orele 16,30 – 22,30, sâmbăta şi duminica între orele 10,00 – 22,00.

Art.14. Includerea ulterioară întocmirii orarului de funcţionare a unei activităţi este posibilă numai în orele neacoperite de alte activităţi, programate în baza înţelegerii comune cu solicitanţii . Această activitate, imediat după fixarea ei, va fi trecută în orarul de funcţionare al săptămânii respective şi va fi afişat nu inainte de avizare de catre primasrul Comunei Lazarea.

Modificarea orarului, sau reprogramarea unor activităţi se pot realiza cu condiţia neafectării altor activităţi programate în prealabil.

În cazul în care sala de sport este folosită pentru desfăşurarea unor manifestări cu caracter competiţional, toate celelalte activităţi se anulează, urmând a fi reprogramate ulterior, de comun acord.

Art.15. Orarul de funcţionare stabilit şi afişat are caracter obligatoriu şi trebuie respectat de către utilizatori, indiferent de statutul lor.

CAPITOLUL IV – CONDIŢII DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT

Art.16. Sala de sport poate fi utilizată, conform orarului de funcţionare, pentru desfăşurarea activităţilor sportive de către următoarele persoane:

a)      preşcolarii şi elevii din sistemul de învăţământ şi de educaţie

b)      sportivii asociaţiilor şi cluburilor sportive înregistrate

c)      asociaţii nonguvernamentale

d)     persoane fizice şi juridice

Art.17. Utilizatorii prevăzuţi la art. 16, lit. a şi b, au acces în sală numai în prezenţa cadrului didactic sau antrenorului in mod gratuit. În aceste situaţii, cadrele didactice şi antrenorii răspund de acţiunile şi faptele acestora.

Utilizatorii prevăzuţi la art. 16, lit. c şi d, precum şi sportivii asociaţiilor/cluburilor sportive care nu îşi au sediul în comuna Lăzarea, au acces în sală numai dacă prezintă chitanţa de achitare a taxei de utilizare.

In cazuri speciale accesul in sala se pote obtine prin aprobarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local sau a  Primarului.

Solicitanţii prevăzuţi la art. 16, lit. c şi d, vor întocmi un tabel nominal cu membrii echipelor care vor participa la activităţile sportive (maxim 20 de persoane).

Au acces gratuit urmatoarele persoane sau entitati: membrii Consiliului Local, cetatenii de onoare, sportivii nascuti in comnuna Lazarea cei care au obtinut performante deosebite (cel putin la nivel national) persoanelor cu handicap.

Sala poate fi utilizata  in mod gratuit pentru desfasurarea activitatilor sportive de catre urmatoarele persoane sau entitati: echipele scolare din Comuna Lazarea, echipele Cluburilor sau Asociatilor Sportive din Comuna Lazarea cei care au echipa inscrisi intrun campionat judetean, regional sau national pe categorii de varste.

Art.18. Taxele de utilizare sunt:

a)      75 lei/nouzeci de minute în cazul activităţilor sportive pe echipe (handbal, volei, baschet, fotbal, tenis) in perioada octombrie –martie si 60 lei/nouzeci de minute in perioada aprilie- septembrie

b)      10 lei/oră/persoană în cazul activităţilor individuale sau pe perechi (tenis de masă, gimnastică de întreţinere sau de recuperare)

Solicitanţii pot beneficia de abonamente lunare, de comun acord cu administratorul sălii de sport. Abonamentele se pot solicita pentru perioade de minim 4 ore/lună şi maxime de 16 ore/lună. În cazul abonamentelor se acordă o reducere de 10 % din taxele de utilizare prevăzute la lit. a şi b.

Taxele de utilizare precum şi contravaloarea abonamentelor se vor achita la caseria primariei Lazarea

Art.19. Utilizatorii, indiferent de statutul lor, sunt obligaţi:

a)      să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită şi etică socială  şi prevederile prezentului regulament

b)      să respecte întocmai orarul sălii

c)      să folosească echipament curat şi adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport (în acest scop pregătirea vestimentară se va face în vestiarele aferente)

d)     să folosească sala, anexele şi dotările în conformitate cu destinaţia lor, sa nu faca distrugeri si deteriorari

e)      să nu perturbe activităţile celorlalţi utilizatori.

Art.20. (1) Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în sala de sport şi anexele acesteia sunt STRICT INTERZISE.

(2) Deasemenea, se interzice consumul în incinta sălii de sport a produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat ( gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri etc.).

Art.21. Accesul persoanelor în stare de ebrietate în sala de sport şi anexele acesteia este strict interzis.

Art.22. Accesul elevilor în sala de sport se va face numai însoţit de către profesor.

Art.23. (1) Utilizatorii sălii vor răspunde de integritatea sălii şi a dotărilor aferente puse la dispoziţie (aparate, materiale sportive, instalaţii, vestiare etc.)

(2) Orice stricăciune din culpă se pedepseşte cu imputarea contravalorii obiectului stricat, deteriorat sau distrus, în conformitate cu valoarea de inventar. La fel se va proceda şi cu contravaloarea reparaţiei, după caz.

(3) În caz de abatere gravă de la prevederile prezentului regulament, persoanei vinovate i se poate interzice accesul în sală pe o perioadă stabilită de către Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local/primarul comunei/administratorul sălii de sport. În acest sens, se va întocmi un proces verbal care se va afişa la intrarea în sală.

CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE

Art.24. Prezentul regulament intră în vigoare o dată cu aprobarea lui prin hotărâre a Consiliului Local Lăzarea.

Art.25. Modificarea prezentului  regulament şi a taxelor de utilizare se poate face ori de câte ori se consideră necesar prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Lăzarea şi va face parte integrantă din prezentul regulament.

Art.26. Prezentul regulament se va afişa în sala de sport, va fi postat seitui primariei cat si a clubului sportiv Bástya.

Program Sportcsarnok

 

 

 

PROGRAM
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap  
  08.00 - 16.30 Bethlen Gábor Ált. Iskola Tornaórák 08.00 - 16.30 Bethlen Gábor Ált. Iskola Tornaórák 08.00 - 16.30 Bethlen Gábor Ált. Iskola Tornaórák 08.00 - 16.30 Bethlen Gábor Ált. Iskola Tornaórák 08.00 - 16.30 Bethlen Gábor Ált. Iskola Tornaórák          
           
           
           
           
           
           
  16.30 - 18.00 Tornado Taekwando   16.30 - 18.00 Gyerek Bástya Teremfoci 16.00 - 18.00 Tornado Taekwando   16.00 - 20.00 SZKLB Teremfoci      
       
       
       
       
  18.00 - 19.30 Csiki András Teremfoci 18.00 - 19.30 Á.CS. SK Kézilabda 18.00 - 19.30 Sőrivók Teremfoci 18.00 - 19.30 Bad Boys Teremfoci 18.00 - 19.30 Á.CS. SK Kézilabda 18.00 - 19.30 Royal Clubs Teremfoci  
   
   
   
   
  19.30 - 21.00 Sörözők Teremfoci 19.30 - 21.00 Inter Gyergyó Teremfoci 19.30 - 21.00 Bástya SK Kézilabda 19.30 - 21.00 Veteránok Teremfoci 19.30 - 21.00 SZKLB Teremfoci 20.00 - 21.30 Royal Clubs Teremfoci 19.30 - 21.00 Vizoliék Teremfoci  
   
   
   
   
  21.00 - 22.30 Motorosok Teremfoci 21.00 - 22.30 Babilon Teremfoci 21.00 - 22.30 Laposvas Teremfoci 21.00 - 22.30 Motorosok Teremfoci 21.00 -22.30 Szikla Hause Teremfoci          
           
           
           
           
                               
Terem díjak
Csapat bérlések:
75 ron/90 perc (október 1-től - Március 31-ig)
Havi bérlet (min. 4 alkalom) esetén 10% kedvezmény!
                               
                       
                               
Györffy Zsolt: 0728-319 277 Kovács Géza: 0740 -255 233